projekt domu mazury

Pozwolenie na budowę – formalności

Projekt budowlany jest kluczowym opracowaniem by ubiegać się o pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, że do wniosku o pozwolenie na budowę, które składane jest do Starostwa Powiatowego, dołączyć należy szereg innych dokumentów, wśród których najważniejsze to:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa wykonana przez uprawnionego geodetę
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawana przez Wydział Architektury miejscowego Urzędu Miasta 
Warunki techniczne dostawy mediów, tj. energii elektrycznej, wody, kanalizacji, itd.

Ile czasu będę czekać?

Kompletna dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę składana jest w Starostwie Powiatowym. 

Starosta ma maksymalnie 65 dni* na wydanie decyzji  o pozwolenia na budowę.

W tym czasie urzędnicy sprawdzą kompletność naszego wniosku, zgodność projektu z wydanymi decyzjami oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie:

·         bezpieczeństwa konstrukcji,

·         użytkowania,

·         zachowania odpowiednich warunków higienicznych i ochrony interesów osób trzecich.

*Do tego terminu nie wlicza się okresów zawieszenia postepowania oraz opóźnień z winy inwestora albo z przyczyn niezależnych od Starostwa. Oznacza to, że postępowanie może wydłużyć się, w przypadku wpłynięcia odwołania złożonego przez sąsiada.

Pozwolenie na budowę staje się prawomocne, gdy w terminie 14 dni od wydania decyzji nie wpłynie odwołanie. Jednak, gdy takie odwołanie zostanie wniesione, to rozpocząć budowę będzie można dopiero po uprawomocnieniu się decyzji wyższej instancji.

Ważność pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata – czyli w tym terminie należy budowę rozpocząć oraz nie może zostać ona przerwana przez okres dłuższy niż 3 lata.

W sytuacji, gdy wskutek nierozpoczęcia budowy w tym terminie decyzja wygaśnie – należy ponownie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie nowe lub wystąpić o wznowienie wykonywania robót budowlanych.

Co ważne:
Za rozpoczęcie budowy uznawane jest np. wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę lub niwelacja terenu. Kluczowe, by było to potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Jakie roboty możesz wykonać przed uzyskaniem pozwolenia?

Przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę możesz na przykład wybudować ogrodzenie, stanowiące docelowe ogrodzenie działki. Pamiętaj, że budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2m wymaga zgłoszenia.

Pamiętaj jednak, by budując ogrodzenie bez formalności sprawdzić:

·         zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mogą one np. zabraniać budowy określonego typu ogrodzeń.
·         czy nie jest konieczne uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z zarządcą drogi
·         wymaganą odległość od drogi publicznej lub uzyskać zgodę zarządcy na drogi na zbliżenie do niej ogrodzenia
·         granicę działki, tak by ogrodzenie wybudować zgodnie z wytyczeniem geodety.